fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Programovanie a webdesign
Na tejto stránke chcem prezentovať oblasti technológie programovania a webdesignu, ktoré ma najviac zaujali a v ktorých sa pribežne snažím zdokonalovať. Tematika je rozdelená do nasledovných podstránok:
Java: Okrem vynikajúcich vlastností tohto jazyka, pre súkromníka je mimoriadne pôsobivá aj dostupnosť nástrojov
- nielen vlastnú Javu, ale i rad profesionálnych vývojových prostredí je možné
   zadovážiť zdarma. Tieto prostredia pritom ponúkajú funkcionalitu porovnateľnú s
   komerčnými prostrediami, za ktoré treba zaplatiť aj desiatky tisíc korún
- je pre ňu možné zdarma zohnať aj špeciálne vývojové prostredia zamerané na
   výučbu
- je pre ňu možné (často opäť zdarma) zohnať rad ďalších doplnkových aplikácií,
   určených pre zvýšenie efektivity programovania (UML ...)
[+] 
Webdesign: profesionálny prístup k webdesignu. Layout tabuľkový a s absolútnym polohovaním. Používanie WYSIWYG editorov. Zásady a doporučenia, ktoré treba rešpektovať.
[+]
Javascript: hlavnou oblasťou pôsobnosti je aplikácia na web stránkach, kde sa využije jeho veľká výhoda - hotové GUI (grafické rozhranie na užívateľa), ktorého prvky sú objektmi ľahko ovládateľnými JavaScriptom.
[+]
Technológie pre CMS systémy: pre vytvorenie databázou riadenej web lokality sa používajú dva základné nástroje, ktoré je potrebné implementovať pri serveri
  • Skriptovací jazyk pri serveri (favoritom je PHP)
  • Databázu (favoritom je MySQL)
[+]
Systémy menežmentu obsahu CMS: nad technológiou "statických" stránok sa vyvinula technológia menežmentu obsahu web lokality. Výstižným označením pre túto technológiu je tiež názov "redakčný systém" (RS).
[+]
Redakčný systém phpRS: tu je prezentovaný redakčný systém phpRS s jeho vynikajúcimi vlastnosťami, ako možná "platforma" na báze ktorej je možné vytvárať vlastné modifikácie a doplnky. Systém phpRS je možné využiť pri riešení takmer všetkých typov informačných webov, s výminkou špecializovaných a osobitne komplikovaných riešení.
[+]
Po odchode do dôchodku v r. 2001 som si v rámci investičných možností zadovážil vybavenie pre prácu z domu "homeworking" - PC s tlačiarňou a skenerom, s jednotkou CD R/W najmä pre účely zálohovania dát na harddisku počítača. Pripojenie na internet mám cez službu "Dial Basic" Slovenských telekomunikácií (ST) s vlastnou e-mail adresou. Pre webhosting vlastnej web stránky mám ku tomu od ST službu Web Basic s prideleným priestorom 20 MB.
Formou samoštúdia sa priebežne zaoberám technikou tvorby web stránok (webdesign) najmä z pohľadu ich programovania ("ako to funguje ...") a programovacími jazykmi Java a JavaScript.
V priebehu zamestnania som mal v náplni práce aj systémovú analýzu pre riešenie zariadení telekomunikačnej techniky, ktorej výsledkom bolo zadanie pre vývoj aplikačného softvéru, k vlastnému vývoju softvéru som sa však nikdy nedostal. V rámci časových možností som si so veľkým záujmom naštudoval základné segmenty zdrojového kódu softvéru licenčného telekomunikačného systému PABX UE 200 / SX 200, písaného v assembleri pre 8-bit procesor Motorola 6800. Po odchode do dôchodku som si našiel čas zaoberať sa programovaním (na úrovni "hobby").
Pripomenul som si ako som kedysi písal program pre hru v jazyku BASIC. Keď som si preštudoval literatúru o jazyku JavaScript, zdalo sa mi že je obdobne užívateľsky priateľský ako BASIC. Preto som, okrem písania skriptov pre dynamické web stránky, začal v tomto jazyku programovať aj hry. Neskoršie som sa náhodou pri surfovaní na internete stretol so sériou článkov p. Pecinovského, zverejňovaných na www.ceskaskola.cz venovaných výučbe programovania. Tu je výborne prezentovaný programovací jazyk Java s argumentáciou, prečo je tento jazyk osobitne vhodný pre výuku programovania (teda aj pre samoštúdium).
Popri "štartovacom impulze" - dostupnosti vývojových nástrojov - ďalšou rozhodujúcou okolnosťou, ktorá podporila môj vstup do sveta Javy, bolo osvojenie si integrovaného vývojového prostredia (IDE) BlueJ, ktoré zdarma šíri dánska univerzita Monash University, University of Southern Denmark. V tomto prostredí sa komunikácia s Javou realizuje cez grafické používateľské rozhranie (to eliminuje potrebu využívať nepohodlný základný spôsob komunikácie cez príkazový riadok). BlueJ graficky zobrazuje "framework" programu t.j. rozklad programu do tried, väzby dedičnosti a komunikačné cesty medzi triedami / objektmi a poskytuje aj ďalšie užitočné možnosti.
Ďalšiu námahu bolo potrebné vynaložiť na zadováženie kníh a tutoriálov o Jave. Tieto materiály zásadne využívam v origináli v angličtine, lebo je to spolu s písaním programov len v angličtine, ideálny spôsob ako sa pri štúdiu techniky súčasne zdokonaľovať v cudzom jazyku v terminológii informačných technológií. Základnú knihu "Thinking in Java", ktorá stojí veľa peňazí, je možné stiahnuť v elektronickej podobe v angličtine cez internet. Týchto materiálov som si cez internet zadovážil celý rad, avšak z hľadiska kvality metodického prístupu k výkladu som najviac ocenil materiál z univerzity v Geneve v štáte New York USA.
Po osvojení si základov Javy som sa presvedčil, že využívanie JavaScriptu je treba obmedziť na jeho hlavné poslanie na web stránkach a tam využívať jeho veľkú výhodu - hotové GUI (grafické rozhranie na užívateľa), ktorého prvky sú objektmi ľahko ovládateľnými JavaScriptom. Iné aplikácie vrátane hier je lepšie robiť v štandardom jazyku ktorý, na rozdiel od JavaScriptu, komplexne podporuje programátora v oblasti vývojových prostredí, debuggera, source code navigatora a pod. a samozrejme rozsiahlymi knižničnými programami. Už pri programovaní hier som sa naučil využívať výhody technológie dedičnosti tried. Som veľmi vďačný tvorcom jazyka Java, ktorého filozofia mi mimoriadne vyhovuje za to, že som mohol vstúpiť do sveta štandardného programovania, pretože na zvládnutie C++ by som asi nemal dostatočnú výdrž.
Logickým pokračovaním štúdia webdesignu je pokúsiť sa preniknúť do sveta profesionálnej úrovne a ku tomu bolo nevyhnutné rozšíriť záujem na to, ako fungujú databázou riadené websajty. Tieto sú v dnes už naprosto prevažujúcej väčšine riadené technológiou PHP&MySQL. Veľmi som ocenil možnosť simulácie  webového servera ako "localhost" na vlastnom počítači. Nasledovala inštalácia personálneho web servera Apache a nato databázového systému MySQL a interpretera PHP skriptovacieho jazyka pri serveri, a to všetko najmä pre "hobby" používateľov ako freeware.

Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.