fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Systémy menežmentu obsahu webu
Akonáhle ovládnete HTML a niektoré triky v JavaScripte a dynamickom HTML, boli ste pravdepodobne schopní navrhnúť peknú impresívne pôsobiacu web lokalitu. Avšak najbližšou ďalšou úlohou musí byť naplniť toto viac menej profesionálne vyzerajúce usporiadanie reálnymi informáciami. Akákoľvek web lokalita, ktorá úspešne priťahuje pre opakované návštevy, musí mať čerstvý a priebežne aktualizovaný obsah. Vo svete tradičnej tvorby "statických" stránok to znamená HTML súbory – a obrovské množstvo týchto. Problém je často v tom, že ľudia, ktorí poskytujú obsahovú náplň pre stránku nie sú tí istí ako tí, ktorí navrhujú je dizajn. Vo všeobecnosti, poskytovatelia informačného obsahu neovládajú technológiu tvorby stránok - tak ako potom dostať obsah od poskytovateľa na web? Nie každá spoločnosť si môže dovoliť webmastera na plný úväzok a väčšina webmasterov chce robiť užitočnejšie veci, ako neustále prekopírovávať textové súbory do HTML šablón. Udržiavanie statických “obsahom-riadených” stránok môže byť utrpením, pretože manuálne aktualizovanie čo len desiatok HTML stránok by bolo takmer nekonečnou rutinnou činnosťou. Riešením pre elimináciu týchto bolestí sú “databázou-riadené” stránky s menežmentom obsahu. Pre takýto systém je používané označenie Content Management System CMS, v našich podmienkach sa tiež používa označenie Redakčný systém (Editorial System). Keďže sa CMS využíva predovšetkým k menežmentu obsahu webu, výstižnejším označením by bolo Web Content Management System - (W)CMS. V článku "Technológie pre CMS systémy" boli prezentované princípy technológie - najmä PHP&MySQL, umožňujúcej prechod od rozsiahlej statickej stránky k webu s CMS.

Základom pre prechod ku CMS je separácia medzi dizajnom web lokality a jej obsahom, ktorý chceme prezentovať. Je potom možné pracovať s každou oblasťou osobitne, bez ovplyvňovania druhej. Namiesto písania HTML súboru pre každú stránku webu, postačí len napísať stránku pre každý druh informácie ktorý chceme prezentovať. Namiesto nekonečného kopírovania šablón do stránok, vytvoríme jednoduchý systém manažmentu obsahu, ktorý dovolí autorom posielať nový obsah bez zaoberania sa HTML. CMS podporuje vytváranie, menežment, distribúciu a publikovanie informácií. Je použitý počas celej životnosti daného webu, od poskytnutia jednoduchých nástrojov pre tvorbu obsahu, cez publikovanie a nakoniec archiváciu. Poskytuje tiež schopnosť menežovania štruktúry webu, vzhľadu publikovaných stránok a navigácie poskytovanej používateľovi.
V systéme CMS je oddelená administrácia obsahu ("back-end") od jeho prezentácie na webe ("front-end"). Táto administrácia (rozhranie administrácie) je základným predpokladom pre efektívny menežment obsahu webu. Funkcionalita CMS môže byť rozložená do niekoľkých častí.

Akonáhle je daná stránka vytvorená, je uložená do databázy v CMS, táto udržiava obsah celého webu, spolu s ostatnými podpornými informáciami. CMS s centrálnou databázou môže poskytovať celý rad užitočných vlastností:
  • História všetkých edícií stránky, kto vykonal zmenu a kedy.
  • Zabezpečenie, že každý "redaktor" môže meniť len tú sekciu webu, za ktorú je zodpovedný.
  • Integrácia s existujúcimi informačnými zdrojmi a IT systémami.
CMS poskytuje celý rad vlastností potrených v procese práce. Tieto je možné najlepšie vysvetliť na príklade: Keď je stránka vytvorená autorom, je poslaná príslušnému menežérovi na schválenie, a potom k centrálnemu tímu webu na redakčnú revíziu. Nakoniec je poslaná k autorizovanému tímu na popis predtým, než bude na webe publikovaná.
V každom kroku, CMS menežuje stav stránky, upozorňujúc zúčastnených ľudí a iniciujúc aktivity tam, kde je to potrebné. Takto, možnosti toku práce dovoľujú, aby bolo viac autorov zúčastnených na menežovaní webu, pri súčasnom udržiavaní striktnej kontroly nad kvalitou, presnosťou a konzistentnosťou informácií.

Každá organizácia môže mať špecifickú sadu požiadaviek na CMS. Preto je potrebné venovať dostatočný čas a zdroje výberu optimálneho CMS. CMS systémy majú potenciál dramnaticky zefektívniť udržiavanie webu a intranetu organizácie.

Treba tiež uviesť, že i pre menežment statickej web lokality s množstvom stránok existujú efektívne nástroje. Najlepším je asi Dreamweaver používajúci techniku editovateľných segmentov šablóny, rozdelených do dvoch základných skupín
  • spoločný segment - po editácii sa výsledok uloží do všetkých zúčastnených stránok webu.
  • individuálny segment - edituje sa len pre vlastnú stránku, čiže jej vlastný informačný obsah.
Našiel som a používam freeware program nazývaný Page Manager, ktorý taktiež umožňuje definovať editovateľné segmenty statických stránok spoločné a individuálne. Musel som si ho však modifikovať pre dosiahnutie transparentnosti pre špeciálne znaky (CZ,SK) znakovej sady s hodnotami hex kódu nad 255.
Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.