fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
  
Riadiaca jednotka motora (ECU) s perifériami
(ECU Engine Control Unit)
ECU riadi dodávku paliva a časovanie zapaľovania. Prijíma informácie z viacerých senzorov vo vozidle a tieto spracúva za účelom zabezpečenia optimálnej činnosti motora. Elektrické signály zo senzorov palivového a a zapaľovacieho systému sú prijímané elektronikou ECU a podrobené spracovaniu podľa vloženého programu.
ECU využíva mikroprocesor, ktorý je schopný spracovať  vstupy od senzorov v reálnom čase. Obsahuje hardware a software (firmware). Hardware pozostáva z elektronických komponentov na plošnom spoji. Hlavným komponentom je tu čip mikrokontroléra. Software je uložený v mikrokontroléri a v ďalších čipoch na doske plošných spojov, typicky v pamäti EPROM typu flash, a tak mikrokontrolér môže byť re-programovaný nahratím novej verzie kódu alebo výmenou čipov.
Pri činnosti v režime otvorenej slučky (nie je spätná väzba) ECU kalkuluje povely pre riadenie zloženia zmesi a časovanie zapaľovania na báze info zo senzorov MAF (Mass Air Flow / Objem toku vzduchu) a MAP (Manifold Absolute Pressure / Tlak v trakte nasávania). Lambda sonda potom zabezpečuje pre ECU informácie v uzatvorenej slučke spätnej väzby, aby sa vykonávali minoritné korekcie vypočítaných hodnôt zloženia zmesi a časovania zapaľovania.
Riadenie zloženia zmesi, viď tiež http://auto.howstuffworks.com/fuel-injection.htm
Pre motor so vstrekovaním paliva, ECU určí množstvo paliva na vstreknutie na báze viacerých parametrov. Ak je plynový pedál stláčaný ďalej, otvorí to viac klapku nasávania a umožní nasatie viac vzduchu do motora. ECU vstrekne viacej paliva podľa toho, ako veľa vzduchu vstupuje do motora. Ak motor nie je ešte zohriaty, bude vstrekované viacej paliva (to spôsobí beh motora s bohatšou zmesou až kým sa nezohreje - obdoba funkcie sýtiča karburátora). Ak sú senzory MAF a MAP použité v konjunkcii s lambda sondou, pomer vzduch / palivo môže byt udržiavaný veľmi presne.
Riadenie časovania zapaľovania, viď tiež http://auto.howstuffworks.com/ignition-system1.htm
Benzínový motor vyžaduje sviečku pre iniciovanie zapálenia zmesi vo valci. ECU môže nastavit presný čas zapálenia (časovanie zapaľovania) pre dosiahnutie vyššieho výkonu a ekonómie. Ak ECU detekuje neprípustné kľopanie (detonácie) pri behu motora, a "usúdi", že je to v dôsledku príliš veľkej hodnoty predstihu, oneskorí okamih zapálenia, aby sa predišlo klopaniu. Druhou, častejšou príčinou, je beh motora v príliš nízkych otáčkach vzhľadom na momentálnu záťaž. V tomto prípade klopanie vyvoláva to, že piest nie je schopný ísť  tak rýchlo dolu, ako sa šíri zapálená zmes, tento druhý prípad plati hlavne pri manuálnej prevodovke. ECU ktoré riadi automatickú prevodovku, by v tomto prípade jednoducho zabezpečilo preradenie na vyhovujúci prevodový stupeň.
 
Periférie ECU
Tu uvedené informácie platia pre motor Z22SE a ECU GMPT E-1
Umiestnenie na strane motora:  R remenica, P Prevodovka, N Nasávací trakt, V Výfukový zberač 

 

Senzor

Umiestnenie

MAF

Mass air flow / Objem toku vzduchu
Hlási ECU množstvo vzduchu, ktoré je nasávané do motora.
Motor má inštalovaný alebo MAF alebo IAT.
MAF je na novších Z22SE motoroch.
N
Vstup vzduchového filtra

IAT Intake Air Temperature / Teplota nasávaného vzduchu
Je to termistor, ktorého odpor je inverzne proporcionálny teplote
N
V rúre prívodu vzduchu z filtra do traktu nasávania

MAP

Manifold Absolute Pressure / Absol. tlak v trakte nasávania
Generuje napätie, ktoré je proporcionálne k tlaku v potrubí nasávania
N
Trakt nasávania

O2S

Oxygen sensor (O2S) / Lambda sonda
Generuje výstupné napätie, ktoré je inverzne proporcionálne obsahu nespáleného kyslíka vo výfuku.
Základný senzor O2S je pre analýzu spálenej zmesi, druhý pre kontrolu  katalyzátora.
Viď tiež extra popis v menu "Diagnostika".
V
Základný senzor O2S za výfukovým zberačom, druhý za katalyzátorom.

CKP

Crankshaft Position sensor / Polohy kľukového hriadeľa
Je to induktívny senzor, ktorý je umiestnený pri výstupkoch krúžku, pripevneného na kľukovom hriadeli, pre detekciu rýchlosti rotácie hriadeľa. ECU z CKP prijíma 
sériu impulzov, pre potreby kalkulácie rýchlosti motora a určovania polohy valca č. 1.
N
Na bloku motora

TP

Throttle Position sensor / Polohy klapky v nasávaní
Pozostáva z potenciometra, pripojeného k hriadeľke klapky a generuje výstupné napätie priamo proporcionálne veľkosti otvorenia klapky.
N
Klapka v nasávacom trakte

EGR

Exhaust Gas Recirculation valve / Recirkul. výfuk. plynov 
Návrat časti (niekoľko percent) výfukových plynov nazad do nasávania.
P
Blok nad zotrvačníkom

FP

Fuel pump / Palivové čerpadlo
Asi od r. 2002 montovaný systém dopravy paliva typu "Returnless" - bez rúrky návratu prebytočného paliva nazad do nádrže, a tomu zodpovedajúci typ čerpadla.
Nádrž paliva

FPR

Fuel Press Regulator / Regulátor tlaku paliva
Obmedzovač tlaku paliva
Pre palivový systém typu "Returnless" je obmedzovač integrovaný v čerpadle

 

Extra fuel filter / Extra filter paliva
???
Pri nádrži paliva

 

Tank Ventilation Valve / Ventil ventilácie nádrže
Rúrka prichádza od vrchu nádrže, ECU otvorí ventil a umožní, aby boli výpary z filtra s dreveným uhlím vypustené do nasávacieho traktu motora.
N
Rúrka odvetrávania

ECT

Engine Coolant Temper. sensor / Teploty chl. kvapaliny 
Je to thermistor, ktorého odpor sa znižuje pri zvyšovaní teploty chladiacej kvapaliny.
S
Teleso termostatu
OP Oil pressure sensor / Tlaku oleja S
Olejový filter

KS

Knock sensor / Klopania motora
Generuje AC napätiet.
V
Prístup po odobratí startéra

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.