fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontakt Linky


webdesigner: self
 
  
Diagnostika (najmä motora)
On Board Diagnostics OBD
Pre nové autá sú záväzné štandardy pre ich systém zberu dát. Tieto štandardy zahrňujú univerzálne dátové rozhrania, chybové kódy Diagnostic Trouble Code DTC a terminológiu pre komponenty. Nazývajú sa OBD I (neaktuálne) a OBD II, pre EÚ EOBD. Majú až stovky DTC, ktoré veľmi pomáhajú pri diagnóze auta. 
Pre čítanie chybových kódov sa používa diagnostické zariadenie DE Diagnostic Equipment (tiež scan tool fault code reader) s špecifickým softvérom pre vyšetrovanie riadiacej jednotky motora ECU na zaznamenané DTC kódy. Staršie typy áut majú tiež možnosť odčítania DTC "vyblikávaním" na indikátore MIL.
Následne po testovaní, chybné prvky kabeláže možno opraviť, komponenty motora testovať alebo vymeniť. Testovanie akčných členov umožňuje ich dôkladné preskúšanie, aby sa predišlo ich zbytočnej výmene.
Programovanie a kódovanie: niektoré komponenty, ako napr. vstrekovače paliva, telesá klapky nasávania a pod., môžu vyžadovať kódovanie ku  ECU auta
- Môže sa urobiť rozšírené testovanie s použitím analýzy signálov osciloskopom
- Resetovacie procedúry: po oprave, pamäť DTC v ECU bude potrebovať reset ECU pre vymazanie
  zaznamenaných kódov
ECU zaznamenáva aj jednorazovo sa vyskytnúce chyby ktoré hodnotí ako prechodné a nezažína indikátor. Ak sa tá istá chyba do určitého času alebo prejdených km nezopakuje, potom sa záznam tejto dočasnej chyby zmaže. Ak sa tá istá chyba zopakuje, indikátor zostane zapnutý. Ak sa pomocou diagnostického prístroja záznam DTC zruší, indikátor zhasne, ale zoznam chyby sa nezruší (aby si to iní mohli prečítať). Ak chyba naozaj prestala existovať, dočasný kód sa napokon pominie. Ak sa indikácia vráti nazad, chyba tu stále ešte je. 
MIL Malfunction Indicator Light je jediným indikátorom, ktorý môže byť aktivovaný akoukoľvek z viacerých vecí a chyba môže byť nestála (ťažko detekovateľná) alebo vyvolaná kombináciou udalostí. Kvalitné zariadenia DE Diagnostic Equipment poskytujú veľa spätnoväzbových údajov o tom, ako motor beží a vyhodnotenie týchto si vyžaduje určité skúsenosti pre zorientovanie sa v probléme. Jednoduché skenery sú schopné čítať DTC pre štandardné chyby, zatiaľ čo tie lepšie čítajú CAN bus a potom je tu oveľa viac údajov.

Malfunction Indicator Light MIL
Je to indikátor nesprávnej funkcie ovládaný ECU. Všeobecne prijatý technický názov pre tento indikátor je MIL Malfunction Indicator Light, no používa sa aj názov "Check Engine Light". Nachádza sa na prístrojovej doske automobilu a má farbu jantárovú alebo červenú. MIL je ikona v tvare motora, prípadne nápisu check engine, service engine soon, alebo auta s mont. kľúčom. Pre ikonu v tvare auta s kľúčom používa manuál Vectra C názov kontrolka elektroniky motora. Pre ikonu v tvare motora  používa manuál Vectra C názov kontrolka systému riadenia emisií. Prepnutie do núdzového režimu (Limp Home mode LHM) nie je signalizované pri Vectra C vždy rovnakým indikátorom. Pri vybavení motora ECU SIMTEC sa asi používa symbol auta s montážnym kľúčom, zatiaľ čo pri  ECU GM (motor Z22SE) symbol v tvare motora.
Na autách s diagnostikou OBD-II, indikácia má dva stupne: stála (indikujúca minoritnú chybu) a blikanie (indikácia vážnej chyby). V každom prípade, auto by malo byť skontrolované v servise.
- Ak MIL svieti trvale, indikuje to minoritnú chybu ako je uvoľnené veko nádrže alebo 
  chybujúca lambda sonda. Problém nie je až tak naliehavý, ale aj tak treba ísť do servisu čím skôr
  Dnešné ECU často skúšajú kompenzáciu, ak sa problém vyskytne, takže nemusíte spoznať 
  zhoršenie prevádzky aj keď trpí spotreba a auto vypúšťa neakceptovateľné množstvo škodlivých 
  emisií.
- Blikajúca MIL zvyčajne indikuje vážnu chybu, ktorá by prípadne mohla poškodiť katalyzátor,  
  ako napr. vynechávanie motora tak závažné, že nespálené palivo ide do výfuku, kde môže
  rýchlo poškodiť katalytický konvertor, s následkom nákladnej opravy. Ak sa toto stane, treba  
  minimalizovať zaťaženie motora a ísť do servisu.
Keď je indikátor MIL aktivovaný pri bežiacom motore, ECU takmer určite uloží kód DTC Diagnostic Trouble Code a následne môže spôsobiť prepnutie do  núdzového režimu LHM Limp Home Mode. DTC je potom možné odčítať pomocou diagnostického terminálu a použiť pre ďalšiu diagnózu. Vodič spozná režim LHM podľa  zníženého výkonu motora a jeho maximálnych otáčok.
Aktivácia MIL indikuje, že riadiaca jednotka ECU auta identifikovala chybu, vzťahujúcu sa na vstupné senzory alebo výstupné elementy, ktoré riadia efektívny beh motora a pravdepodobne ovplyvňujú emisie vo výfukových plynoch. MIL sa zažne, keď hodnota prekročí parametre uložené v pamäti ECU výrobcom auta, táto chyba môže byť zaznamenaná ako kód DTC, vzťahujúci sa danú funkciu alebo obvod. Povaha chyby môže byť elektrická alebo mechanická. Pomocou  diagnostického zariadenia sa môže resetovať ECU a vypnúť MIL avšak, ak je chyba naďalej prítomná, MIL sa často opätovne aktivuje, akonáhle sa dokončí cyklus behu až kým sa chyba neodstráni. Niekedy sú zaznamenané viaceré DTC. 
ECU taktiež určí, či problém spĺňa kritéria pre nastavenie DTC. Avšak, skôr než identifikácia časti  systému, ktorá zlyhala, DTC sa vzťahuje na časť systému, ktorá je ovplyvnená tým čo zlyhalo, čo môže byť často klamlivá informácia. Keďže tento systém kódov môže pomýliť dokonca aj skúsených technikov, má to často za následok zbytočnú opravu.
Lambda sondy, napríklad, sú veľmi spoľahlivé, a predsa každý rok ich veľmi veľa vymenia zbytočne. Auto robí čierny dym, páchne ako plyn, a motor nedobre beží. ECU hlási DTC "lambda senzor – bohatá zmes". Lambda sonda sa vymení, no auto naďalej robí čierny dym a rovnaký DTC sa vyhlasuje naďalej.  Auto v skutočnosti potrebuje revíziu MAP, MAF senzora, snímača teploty alebo možno revíziu vstrekovania.
Ak MIL svieti, tu sú tipy ako by sa malo postupovať:
- Hľadajte vážny problém, ktorý si vyžaduje okamžitú intervenciu. Skontrolujte prístroje a ikony na
  palubnej doske na indikáciu nízkeho tlaku olej alebo prehriatia. Tieto stavy vyžadujú vypnutie
  motora až do odstránenia chyby. Na niektorých autách žltá ikona "check engine" znamená
  analyzovat problém, zatiaľ čo červená "check engine" znamená vypnúť motor ihneď.
- Skúsiť lepšie upevniť zátku na palivovej nádrži. To často vyrieši problém.
- Zredukovať rýchlosť a zaťaženie motora. Ak "check engine" bliká, treba čím skôr do servisu, aby sa
  predišlo závažným škodám.
- Odčítať DTC a napraviť problém. Pre svojpomocnú diagnózu je možné si zadovážiť diagnostický
  prístroj. Avšak, kým nemáte dobré vedomosti a diagnostike auta, je pravdepodobne lepšie využiť
  služby profesionála.
- Nechoďte na emisnú kontrolu Ak "check engine" sieti, určite by bola neúspešná.
 
Limp Home Mode LHM
LHM je najčastejšie používaný názov pre stav núdzového režimu motora. Keď je napätie niektorého senzora mimo rámec špecifikácie, ECU zažne indikátor MIL. Ak indikácia chyb trvá stále, senzor je mimo dovoleného rozsahu hodnôt trvale. Auto môže ísť do stavu LHM, v ktorom ECU zaznamená sadu hodnôt pre chybný senzor. V tomto stave bude mať motor obmedzený výkon a otáčky, ako aj nedobrú hodnotu spotreby paliva.
V stave LHM, ECU použije  pre riadenie vstrekovania a zapaľovania namiesto nameraných (a neustále upravovaných) hodnôt, hodnoty predpokladané, prejde do režimu otvorenej slučky.
Keďže s chybným senzorom nie je možné udržiavanie presného riadenia motora, ECU limituje koľko výkonu bude dostupné, aby sa predišlo poškodeniu motora alebo katalyzátora. 
Stav LHM je často podobný pre rozličné chybové stavy a preto nie je možné len podľa symptómov rozhodnúť, o akú chybu ide. Jedinou možnosťou pokračovania v analýze je potom pripojenie diagnostického zariadenia. Niektoré chyby motora začnú ako výstraha výzva na ich vyriešenie, je tu však riziko ak chyba bude dlhšie pretrvávať, vyskytne sa niečo závažnejšie a spôsobí prechod do LHM.

Sensory, akčné členy a všeobecné chyby
ECU motora využíva vstupné signály od senzorov pre generovanie riadiacich signálov pre zloženie zmesi, časovanie zapaľovania a ďalšie funkcie. Hodnota, očakávaná od každého senzora motora je naprogramovaná v ECU a reprezentovaná ako mapa alebo („look up“) tabuľka (mapa pre zloženie zmesi, mapa pre časovanie zapaľovania a pod.). Hodnota mimo povoleného rozsahu môže reprezentovať chybný diel alebo obvod v kabeláži.
ECU vyhodnocuje hodnoty z rôznych senzorov
- Povelov od vodiča: poloha pedálu plynu, senzor polohy klapky nasávania a pod.
- Poloha mechanických častí: snímač polohy kľukového hriadeľa
- Teplota:  chladiacej kvapaliny, nasávaného vzduchu
- Motor: senzory MAP podtlak,  MAF tok vzduchu v trakte nasávania
Niektoré indikátory sú menej dôležité, ako iné
- niektoré indikujú normálnu prevádzku, ako napr. ikona, ktorá indikuje zapnuté diaľkové svetlá
- iné upozorňujú na problém: abnormálny stav, ktorým sa treba zaoberať. Niektoré ikony, ako napr.
  tlaku oleja, vyžadujú stále sledovanie a môžu vyžadovať okamžitý zásah (doliať olej) 
- iné sú menej urgentné: nevyžadujú bezprostredné vypnutie motora.
Indikátor nesprávnej funkcie MIL je jedným z týchto "menej urgentných" výstražných indikátorov.  Ak svieti, vodič je upozornený na problém. ECU môže prejsť do núdzového stravu LHM.
K senzoru je vysielané 5 V a on vracia 0 až 5 voltov podľa nameranej hodnoty.
SZ ... symptómy zlyhania  IPD ... Indikácia na prístrojovej doske.
CKP Crankshaft position
Senzor pre kľukovú hriadeľ, info pre ECU, ktorý valec je v stave na zapálenie zmesi.
SZ: motor neštartuje, váhanie, vynechávanie zápalu vo valcoch.
Nespoľahlivý CKP alebo prívody k nemu
TPS Throttle position
Senzor polohy klapky v trakte nasávania
SZ: váhanie alebo náhla akcelerácia , niekedy chybný voľnobeh. Nemusí vyvolať DTC alebo IPD.
APP Accelerator Position
Senzor polohy pedálu plynu
SZ: chyba senzora z viny jeho opotrebovania.  Vyvolá váhanie pri akcelerácii.
MAP Manifold Absolute Pressure
Elektronický merač vákua.
SZ: nedobrý beh motora, spomalený beh, IPD.
Poznámka: senzor MAP môže byť nepresný Ak ale generované napätie je  v dovolenom rozsahu hodnôt, nevyvolá to DTC alebo IPD. Teda, ak je MAP starý, môže to byť dobrá príčina problémov.
MAF Mass Air Flow
Meria, koľko vzduchu vstupuje do motora.
SZ: nedobrý beh motora, spomalený beh: všetky stavy. Nemusí vyvolať DTC alebo IPD.
IAT Intake Air Temperature
Senzor teploty nasávaného vzduchu môže byť integrovaný do MAF, MAP alebo extra.
Tieto 3 senzory ovplyvňujú riadenie zloženia zmesi.
Snímače teploty
Vždy je senzor teploty chladiacej kvapaliny. Údaje z nich sa využívajú kompenzáciu hladkého behu motora riadením dodávky paliva, polohy EGR
SZ: Bohatá alebo chudobná zmes, čierny dym (bohatá), IPD
Lambda sonda
Poskytuje spätnoväzbový signál pre riadenie zloženia zmesi. Druhá lambda sonda za katalyzátorom monitoruje jeho stav.
SZ: jeho stav sa zhoršuje vplyvom veku a kontaminácie. Zlá hodnota spotreby, jazdné vlastnosti / driveability, IPD. DTC pre lambda senzor sa tiež môžu vzťahovať na problém iný, ako samotný senzor. Signál z tejto sondy je zohľadňovaný až po dosiahnutí správnej teploty motora, pre umoženie činnosti ECU v stave uzatvorenej slučky.
Lambda sonda má medzi senzormi ECU výnimočné postavnie, preto viď tiež samostatný popis problematiky tejto sondy nižšie. 
EGR Exhaust gas recirculation
Je zariadenie, osobitne podozrivé na zlyhanie kvôli depozitom karbónu a sadzí, ktoré môžu obmedzovať systém nasávania v motore.
SZ: EGR môže vyvolať občasnú aktiváciu MIL a návesť DTC kódu P0400
Systém dodávky paliva
Vstrekovače, regulátor tlaku v palivovom potrubí
SZ: podozrivé na chyby spôsobené kontamináciou paliva a ich všeobecného opotrebenia
Imobilizér
Jeho indikátor bliká  pri pokuse o naštartovaní keď imobilizér je aktívny.
Tento systém je často integrovaný do ECU, blokuje štart, zapaľovanie alebo obvody paliva. Niekedy sa chyba vyskytne, keď prijímač nespozná signál z kľúča alebo vinou jeho vybitej batérie.
Airbag: indikácia sa zapne, ak jeho modul dohľadu rozpozná chybu. Príčiny: drôty, konektory, senzor nárazu, chyba modulu airbagu, defektný iniciátor.
ABS: typické príčiny indikácie: chybný senzor otáčania na kolese, chybné solenoidy modulátora, chyba systému tlaku, chyb v kabeláži.
Teplota: nízka teplota, nízka úroveň hladiny v expanznej nádržke. Chyba tiež z príčiny chybného senzora, defektu v kabeláži. Blokovaný radiátor, chybná zátka nádržky, netesnosť v systéme kvapaliny, tlakovanie z motora do kvapaliny, nepracuje ventilátor.   
Senzory pedálu brzdy a spojky slúžia pre stabilizáciu voľnobehu a spotreby pre motor bez záťaže. SZ: chyba v dôsledku opotrebenia spínačov, čo vyvoláva nesprávne signály
Kritické senzory
Pre dosiahnutie maximálnej ekonómie v spotrebe paliva, všetky senzory musia pracovať správne.  Avšak, len niekoľko z nich je kritických pre správnu činnosť motora. Pre väčšinu áut, "podstatné" alebo "hlavné" senzory sú:  MAP senzor, MAF senzor (ak sú inštalované), senzor teploty bloku motora, a senzor polohy kľukovej hriadele. Tieto senzory môžu spôsobovať nedobrý beh motora alebo i jeho zastavenie. Tie ostatné senzory robia jemné dojustovanie zloženia zmesi a predstihu zapaľovania a nie sú schopné spôsobiť veľmi zlý beh motora.
Toto je dôležité, pretože často "majoritný“ senzor zapríčiní, že "minoritný" senzor bude hlásiť hodnoty mimo povoleného rozsahu. Ak motor beží zle alebo vôbec, je treba podozrievať jeden z tých "majoritných" senzorov (a ďalšiu výbavu mimo ECU ako je kabeláž, cievka ,alebo napájanie) prv, než budeme skúšať analyzovať DTC generované "minoritným" senzorom.
 
Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.