fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontaktac Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Prevodovka Favorit očami konštruktéra a užívateľa 

Výklad predpokladá, že čitateľ má k dispozícii knihu Andrt-Malina: "Údržba a opravy ... Favo", obrázok 160 "zasouvací ústrojí" (vysvetlenie usporiadania a funkcia, v ďalšom len obr. A&M), kde je tiež obrázok 150 - výkres zostavenej prevodovky v reze, a tiež obrázok 7.3 z knihy Andrew Hamlin "Š Favo ... jak na to" (rozložený pohľad na komponenty podzostavy radenia rýchlostí, prevzaté z katalógu náhradných dielov, v ďalšom len obr. Hamlin). Obidve knihy sú k dispozícii v elektronickej podobe na web lokalite "Škoda Favorit klub" www.skodafavorit.cz. Nezaoberám sa tu popisom, ako presúvacie vidlice ovládajú objímky synchro spojok ani opisom vlastných synchro spojok s kolesami prevodov, toto je u všetkých bežných prevodoviek rovnaké.
Obrázok obr. Hamlin prevzal autor knihy z katalógu náhradných dielov Favo. Očíslovanie položiek ani presné názvy nie sú dodržané, preto tu uvádzam vlastné názvy kľúčových položiek so snahou o samovysvetľujúci efekt názvu.

6 CHR centrálny hriadeľ radenia (posuv i otáčanie)
1 CHR / objímka s guľkou pre vstup pohybu uhlovej páky
4 CHR / ZDBO zásuvný diel do tvarovaného otvoru blokovacej objímky
5 blokovacia objímka
5 T5&R tyč pre rýchlosti 5 a R (len posuv)
27 uhlová páka
22 kulisa vodiaca
25 palec kulisy 22

"polená" prevodovka: s deliacou rovinou skrine prechádzajúcou osami hriadeľov
"tunelová" prevodovka: s deliacou rovinou skrine kolmou na osi hriadeľov

S nostalgiou spomínam na "polenú" prevodovku z Trabanta s jednoduchými a robustnými guličkovými ložiskami na všetkých jej  hriadeľoch, s jednoduchým prístupom k vnútornostiam pri opravách. Riešenie priečne uloženej pohonnej jednotky u Trabanta je pritom zhodné s koncepciou majoritnej skupiny moderných aut malej a nižšej strednej triedy ku ktorým Favo patrí.
Tzv. "tunelové" usporiadanie prevodovky je používané u viacerých automobilov, dôvodom je odstránenie problému so "spasovaním" obidvoch polovíc "polenej" prevodovky vo výrobe, každý diel "tunelovej" prevodovky je vo výrobe možné obrábať samostatne.
U prevodovky Škoda Favorit / Felicia sú použité nasledovné princípy, komplikujúce riešenie v porovnaním s tradičným riešením prevodoviek.

1. "Tunelové" usporiadanie musí umožniť vybratie hnacieho a hnaného hriadeľa zo (základnej) skrine prevodovky, po odobratí skrine spojky (bočného dielu skrine prevodovky s priestorom pre spojku). Namiesto guličkových ložisiek sú tu preto u hnacieho hriadeľa (a tiež u hriadeľa diferenciálu) použité kuželíkové ložiská s komplikovaným spôsobom merania a vymedzovania axiálnej vôle podložkami pod vonkajším krúžkom ložiska. Toto riešenie sa časom ukázalo ako málo robustné a asi od r. 1998 sú kuželíkové ložiská i na hnacej hriadeli riešené rovnako ako na hnanej (guličkové ložisko fixované segerkou). Hnaný hriadeľ síce má na strane spojky valčekové a vzadu guličkové ložisko ale kvôli možnosti demontáže toto ložisko s celým hnaným hriadeľom drží v stene skrine len pomocou segerovej poistky (hrúbka ca 0,5 mm) zapadajúce do drážky vo vonkajšom krúžku ložiska.

2. Vstupný hriadeľ mechanizmu riadenia je riešený naspodu skrine prevodovky kolmo k osi hnacieho a hnaného hriadeľa, čo vedie k riešeniu opísanému ďalej. Pohyb od tohto vstupného hriadeľa na hriadele presúvacích vidlíc mechanizmu radenia prevodových stupňov musí byť preto konvertovaný o 90 stupňov pomocou dielu nazvaného "uhlová páka". Táto je spodným koncom svojej osi uložená vo výlisku skrine (najspodnejšia časť skrine prevodovky), utesnenie osi v otvore skrine je nespoľahlivé, u staršej prevodoky tadiaľ preniká olej. Cez otvor pre vstupný hriadeľ naspodu prevodovky sa taktiež snaží presakovať olej, je tam tesnenie s guferom, ale ak časť vstupného hriadeľa zvonku skoroduje, gufero sa rýchlo kazí a výsledkom je ďalšia netesnosť pre olej.

3. Tým že mechanizmus radenia je umiestnený pod hriadeľmi, sú hnací a hnaný hriadeľ prevodovky umiestnené pomerne vysoko nad dnom jej skrine, hnací hriadeľ je nad hladinou a aj u hnaného hriadeľa sú kolieska ponorené v oleji len čiastočne. Teda prevodovka Favo / Felicia pri stojacom aute nezabezpečuje mazanie hriadeľov, ich koliesok a ložísk. Olej sa tam privádza osobitným kanálikom zvrchu a načerpáva sa až chodom súkolia stáleho prevodu diferenciálu. U staršej prevodovky asi niečo zdegraduje a potom sa z nej ozýva "vržďanie" a to najmä pri nízkych teplotách, keď je olej v prevodovke ešte stuhnutý. Podľa info z diskúzii na webe je to problém takmer všetkých starších Favoritov. Dá sa to vraj eliminovať napružením tvarovej pružiny ktorá pritláča 3 obdĺžnikové plôšky - západky na obvode jadra synchro spojky 5. rýchlosti. Tu je možnosť prístupu bez rozobratia prevodovky, dokonca i bez jej vybratia z auta.
V každom prípade je potrebné po naštartovaní, namiesto počúvania podivných zvukov, s autom hneď odísť aby sa tak na komponenty prevodovky načerpal dostatok oleja.

Z páky radenia v kabíne auta je do klasickej prevodovky treba preniesť dva pohyby:
a) pozdĺžny – preradenie medzi 1. a 2. rýchlosťou, medzi 3. a 4. rýchlosťou alebo na rýchlosť 5.     alebo spiatočku R
b) priečny - selekcia medzi 3 skupinami rýchlostí: 4. a 3., 2. a 1., R (spiatočka) a 5. (ak má     prevodovka i 5. rýchlosť)

U klasickej prevodovky s pákou radenia priamo na nej (napr. u Škody 1203) má každá z uvedených troch skupín rýchlostí (1/2, 3/4, 5/R) vlastnú tyč a zasúvaciu vidlicu. Priečny pohyb páky radenia jednoducho vyberie príslušnú tyč s vidlicou a pozdĺžny pohyb potom spôsobí zaradenie príslušnej rýchlosti pohybom tejto tyče so zasúvacou vidlicou. U spomínaného Trabanta je takéto riešenie prevodovky zachované za cenu páky radenia pod volantom, prechádzajúcej cez motorovú stenu nad prevodovku. U Favo ide mechanizmus radenia pod podlahou kabíny a vstupuje do prevodovky zozadu kolmo na osi hriadeľov, čo predurčuje uvedené komplikované riešenie.
Novšie konštrukcie sa vrátili k osvedčenému riešeniu so vstupom mechanizmu radenia do prevodovky zhora nad hriadeľmi. Napríklad u Opla je to riešené komplikovaným dvojprvkovým pákovým mechanizmom pri prevodovke, u Fabie asi pomocou lanka pre pozdĺžny a druhého pre priečny pohyb.

Návod na rozobratie a zloženie prevodovky Favo obsahuje len uvedená "dielenská príručka" od Andrta a Malinu. Vyžaduje sa komplexná súprava prípravkov na upínanie, sťahovanie a vyrážanie.
Dlhé roky som považoval prevodovku Favo na „tabu“ pre svojpomocné opravy. Nakoniec, po opätovnom preštudovaní návodu som usúdil, že rozbratie až po vybrate hriadeľov je svojpomocou možné. Naopak zloženie s prechádzajúcim vymedzením vôle v kuželíkových ložiskách by bez pomoci servisu s príslušnými prípravkami zodpovedne nešlo.
V aute mám už druhú prevodovku a prvá, s vadou synchrónu dvojky mi zostala pre možnosť využitia ako "demo" kus. Táto prevodovka bola evidentne (zrejme v záručnej lehote) v servise už raz rozobratá.
Overil som si, že rozobratie je svojpomocou možné a dokonale poslúžilo účelu zaškolenia. Funkciu komplikovaného mechanizmu radenia prevodových stupňov totiž nemožno celkom pochopiť len z vyobrazenia v knihe A&M.
Logický sled výkladu činnosti si vyžaduje započať s časťou ovládania presúvacích vidlíc a následne opísať časť s uhlovou pákou a kulisou.

Ovládanie zasúvacích vidlíc:
Výstup uhlovej páky pôsobí na centrálny hriadeľ radenia (CHR) a ten priamo pôsobí na zasúvacie vidlice 1 / 2 stupňa a 3 / 4 stupňa. Na zasúvaciu vidlicu 5 / R pôsobí CHR nepriamo prostredníctvom druhého hriadeľa - tyče radenia (T5&R), na ktorú je nasadená zasúvacia vidlica 5. stupňa a prvky ovládania pre stupeň R. Prepínanie medzi zasúvacou vidlicou pre 1 / 2, 3 / 4 a tyčou pre 5 / R zabezpečuje diel zvaný blokovacia objímka, ktorý "oblápa" ZDBO (zásuvný diel do tvarovaného otvoru blokovacej objímky) hriadeľa CHR. Blokovacia objímka je hore prerušená drážkou šírky postačujúcej pre aktivovanie len jednej zasúvacej vidlice súčasne.
Obrázok obr. A&M ukazuje pohľad na blokovaciu objímku zhora, je nakreslená na CHR v blízkosti spínača svetiel zaradenej spiatočky. Je tu tiež nakreslený priečny rez objímkou s vloženým ZDBO a CHR. Obrázok obr. Hamlin ukazuje tvar ZDBO a tvar jemu prislúchajúcej dutiny v blokovacej objímke. Tento obrázok taktiež ukazuje ovládací "zobáčik" na zasúvacej vidlici pre 3 / 4 a vidlici pre 1 / 2, za ktorý ťahá priehlbeň umiestnená na na vrchu dielu ZDBO. V strede blokovacej objímky je zvrchu vytvorená drážka šírky ovládaceho "zobáčika" ktorý má vidlica 1 / 2, vidlica 3 / 4 a tyč vidlice 5 / R ("zobáčik" prináležajúci dielom pre stupne 5 a R na obrázku nakreslený nie je - je skrytý za dielom 12 a smeruje na opačnú stranu ako priehlbina pre ovládanie spiatočky).
Na obr. A&M je naznačené ako sú "zobáčiky" vložené do uvedenej drážky. Pre aktiváciu danej zasúvacej vidlice je potom príslušný "zobáčik" zachytený priehlbinou na dieli ZDBO. "Zobáčiky" sú v drážke umiestnené všetky tri tesne vedľa seba, v strede je "zobáčik" vidlice pre 3 / 4. V polohe "neutrál" je aktivovaný tento (3 / 4). Pri presune radiacej páky do polohy pre 1 / 2 sa CHR s blokovacou objímkou natočí do polohy v ktorej sa aktivuje "zobáčik" vidlice pre 1 / 2. Podobným spôsobom sa aktivuje "zobáčik" T5&R. Pre zodpovedajúcu polohu 1 / 2, 3 / 4, 5 / R sa potom vlastné zaradenie prevodu udeje axiálnym pohybom CHR tak, aby došlo k presunu objímky sychrónu ku hnanému kolesu príslušného stupňa.
Na priečnom reze usporiadania na obr. A&M vidíme, že vplyvom fixácie pomocou kolíka v strede sa CHR sa natáča spoločne s ZDBO a vlastnou blokovacou objímkou. Biele plôšky na priečnom reze hore znázorňujú výrez pre „zobáčiky“. Fixácia zaradeného prevodu je realizovaná centrálne na CHR. Biele plôšky v spodnej časti rezu znázorňujú výrez pre aretačný kolík s odpérovaním, vychádzajúci z dutej skrutky odskrutkovateľnej zvonku zospodu prevodovky. Kolík zapadá v kľude do strednej priehlbiny v CHR a pri zaradenom stupni preskočí do vedľajšej priehlbiny (vedľa centránej priehlbiny pre neutrál je tu jedna pre stupne 1 / 3 / 5 a druhá pre 2 / 4 / R). Šírka výrezu pre aretačný kolík je obdobná ako u horného výrezu a zasahuje sem nielen vlastný aretačný kolík ale aj vrchná časť dutej skrutky kolíka, ktorá tým fixuje axiálnu polohu blokovacej objímky v zostave prevodovky.
Presné polohovanie CHR pre jednotlivé prevodové stupne zabezpečuje kulisa s jej pákou umiestnená v druhej časti systému radenia.

Časť s uhlovou pákou a kulisou
Usporiadanie a funkcia tejto časti sa dá dobre vysledovať z uvedeného obr. A&M. Ukazuje pohľad zvrchu na kulisu radenia s jej palcom. Na obr. Hamlin je naviac znázornený pohľad na kulisu spredu s naznačením vodiacich dráh. Body kulisy prislúchajúce jednotlivým prevodovým stupňom sú uvedené na obrázku nižšie. V polohe pre spiatočku R má kulisa ešte pridanú špeciálne tvarovanú malú kulisu s pružinkou (upevnenú otočne na čape v mieste označenom ako x) ), ktorá slúži k prevencii nežiadúceho zaradenia spiatočky pri výstupe z 5. rýchlosti; vtedy núti systém najprv k prechodu do neutrálu. Prenos pohybu od vstupného hriadeľa radenia v prevodovke na CHR v druhej časti systému radenia je konvertovaný o 90 stupňov pomocou už spomenutej "uhlovej páky".

kulisa


Synchro spojky
U rozoberanej prevodovky so závadou na synchronizácii 2. rýchlosti bolo na hnacom hriadeli zistené značne sťažené otáčanie kolesa 2. stupňa. Po rozobratí hnaného hriadeľa bola príčina tohto javu zistená v zdeformovanej pružine 115-218181, ktorá pritláča západky synchronizačnej spojky k objímke synchronizačnej spojky stupňa 1 a 2. Okrem toho bola nájdená aj zlomená pružina 115-218180 ktorá slúži pre tú istú funkciu u 4. rýchlosti. Takmer všetky pružiny v jadrách synchro spojok boli založené nesprávne - opačne alebo "nosíkom" nie zachytené v ku tomu určenom otvore. K tomu došlo zrejme až pri zásahu servisu, nie u výrobcu.
Na hnanom hradeli boli pritom nájdené všetky kolesá a diely synchro spojok vrátane ich plôch trenia bezchybné, bez znakov opotrebenia.
Na aktívnych plôškach zasúvacích vidlíc pre 3. a 5. stupeň nájdené obrúsenie cca 0,3 mm.


Komentár na záver

Po preštudovaní rozobratej "demo" prevodovky som zistil, že mechanizmus radenia je u prevodovky Favo solídny a dobre dimenzovaný, nie sú tu známky opotrebenia (s výminkou otvoru pre čap uhlovej páky na spodu výlisku skrine, ako bolo uvedené), ani u prevodovky s veľkým počtom prejdených kilometrov. Blokáda proti možnosti pohybu viac ako jednej zasúvacej vidlice súčasne je vyriešená veľmi dôveryhodne. Presné a jednoznačné pohyby mechanizmu stráži vodiaca kulisa palca na vstupnom hriadeli radenia.
Na analyzovanej prevodovke sa opísané pružiny synchro spojok prejavili ako nespoľahlivý element. Naviac, v žiadnom známom návode nie je explicitne vysvetlené s obrázkom, ako správne túto pružinu založiť do jadra synchro spojky.


edícia článku: 8/2010
Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.