fotoMNs
 Miroslav Nesrsta senior
MNs-úvod O stránke Curr. Vitae Kontaktac Linky


webdesigner: self
 
   arrow (1K)
Karburátor Pierburg / sýtič 

Zatiaľ čo zložitosť ostatných podsystémov "Euro" karburátora Pierburg, používaného aj v autách Škoda Favorit sa prakticky neodlišuje od zložitosti starších typov dvojstupňových karburátorov (napr. Š 120 - pričom Pierburg ich predčí v robustnosti vyhotovenia a tým aj stabilite funkčnosti), jeho podsystém automatického sýtiča je mimoriadne komplikovaný. V literatúre sa uvádza, že možnosť revízie a nastavenia sýtiča karburátora Pierburg je nad rámec možností opráv svojpomocou. Napriek tomu sa oplatí poznať presne funkciu tohto zariadenia, pokiaľ ho na svojom aute máme aspoň preto, aby sme vedeli na úrovni komunikovať s technikom v autoservise.
Funkcia karburátora Pierburg a jeho sýtiča, vrátane návodu pre nastavovanie je komplexne opísaná v knihe Andrt - Malina "Údržba a opravy automobilů ŠKODA Favorit, Forman, Pick-up". Z diskúzie na internete som sa dozvedel, že veľa používateľov auta si nevie rady s tak zložitým sýtičom a pretože ani pre mňa nebol popis v uvedenej knihe dostatočne rýchlo a efektívne osvojiteľný, dovolil som si na báze informácii z tejto knihy vypracovať vlastnú prezentáciu tohto sýtiča.

Pohľady na konštrukciu sýtiča ukazujú viaceré obrázky v uvedenej knihe.
  • obr. 114: rez sýtičom v ose segmentu 61
  • obr. 106: pohľad od strany bimetalickej špirály 68, prívera otvorená
  • obr. 113: ako obr. 106, nútené otváranie prívery
  • obr. 116: podtlakový ovládač otvára príveru s veľkou štrbinou V
  • obr. 115. podtlakový ovládač otvára príveru s malou štrbinou M
Poradové číslo a popis každej položky sýtiča sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

12 Vzduchová prívera sýtiča
66 Páka vzduchovej prívery
65 Tiahlo prívery
61 Stupňovitá vačka spoločne s oskou, na ktorú pôsobí bimetalická špirála
62 Skrutná pružina návratu osi 61
64 Segment spoločne s pákou núteného otvárania prívery 12 od akcelerátora a pákou 67 núteného otvárania prívery od podtlakového ovládača, na ktorý pôsobí oska 61 a skrutná pružina 63
63 Skrutná pružina pritláčania polohy klapky 12 k polohe osi 61
67 Páka núteného otvárania prívery od podtlakového ovládača 74 s osičkou pre tiahlo 65
1 Škrtiaca klapka 1. stupňa
51 Doraz škrtiacej klapky 1
49 Aretácia dorazu škrtiacej klapky 1
52 Aretácia pre stupňovitú vačku 61
50 Segment škrtiacej klapky pôsobiaci na páku 64
74 Podtlakový ovládač sýtiča
84 Úplný regulačný ventil
77 Tiahlo ovládača 74
78 Aretácia nastavenia dorazu tiahla 77
85 Termoventil
82 Kryt privzdušňovania
59 Teleso bimetalickej špirály
68 Bimetalická špirála
73 Čap pre nastavovanie polohy bimetalu
72 Fixácia pre čap 73
69 Keramická vložka
70 Topná špirála
71 Prívod 12V pre topnú špirálu 70

Na rozdiel od klasických sýtičov realizovaných ako "karburátor v karburátore" pripravujúcich patrične obohatenú zmes, je automatický sýtič karburátora Pierburg realizovaný na princípe vzduchovej prívery spôsobujúcej obohatenie zmesi, umiestnenej na vstupe komory 1. stupňa karburátora, ktorý umožňuje realizovať komplikovaný pohyb prívery (pohyb Z: zatváranie prívery, pohyb O: otváranie prívery) v závislosti na hlavnej vstupnej veličine - pohybu bimetalickej špirály (pohyb Z) ako i ďalších (pohyb O)
- podtlak v komore 1 stupňa
- časový interval ca 5 s po naštartovaní studeného motora
- opustenie kľudovej polohy akcelerátora
Súčasne, tento systém sýtiča reguluje otáčky motora pri behu naprázdno pomocou stupňovitej vačky a to až do dosiahnutia zohriatia motora postačujúceho pre prevádzku bez sýtiča.
Aby bol možný pohyb O prívery i nezávisle na polohe stupňovitej vačky, je bimetálom ovládaná priamo len stupňovitá vačka 61, zatiaľ čo segment 64 s pákami pre pohyb O je s 61 spojený pomocou špirálovej pružiny tak, že 64 môže vykonávať pohyb O i bez ovplyvnenia polohy osky so stupňovitou vačkou 61.
Obohatenie zmesi spôsobuje vzduchová prívera, ktorá brzdí prístup vzduchu vo vstupnom hrdle komory 1. stupňa karburátora. Jej privieraním sa zväčší podtlak v karburátore, a tým aj množstvo vytečeného paliva, a zmes sa obohatí. Pohyb Z pôsobí bimetalická špirála zahrievaná chladiacou kvapalinou aj topným telieskom a pohyb O spôsobuje podtlakový ovládač spoločne s termoventilom.
Automatické uzatvorenie prívery u studeného motoru je možné taktiež obmedziť stlačením plynového pedálu (väčším otvorením škrtiacej klapky karburátora), kedy sa vzduchová prívera pomocou vačky mechanicky pootvorí. Tieto regulačné zariadenia pôsobia na príveru prostredníctvom pákových prevodov.

U motora s teplotou chladiacej kvapaliny pod 20 st. C sa musí pred štartom motora vykonať inicializácia sýtiča jednorazovým plným zošliapnutím plynového pedálu. Pritom sa uvoľní stupňovitá vačka 61 a pôsobením bimetalu sa natočí do polohy zrýchleného behu naprázdno. Po uvoľnení pedálu sa skrutka aretácie 52 oprie o najvyšší stupeň stupňovitej vačky. Pôsobením bimetalu sa súčasne cez páku s osičkou 67 cez tiahlo 65 uzatvára prívera 12.
Po zapnutí zapaľovania je zapojené el. ohrievanie bimetalu a ohrievanie termoventilu 85 (a tiež aktivovaný odpojovač behu naprázdno volnobežného systému karbnrátora). Plné obohatenie zmesi je potrebné len pri samotnom štarte, avšak bezprostredne po naštartovaní by už to isté obohatenie bolo prílišné.
Tu nastupuje činnosť podtlakového ovládača 74 s termoventilom 85, spôsobujúca pohyb O vzduchovej prívery. Tento pohyb sa má vykonať v dvoch stupňoch v závislosti na stave termoventilu, ktorý sa pri zohrievaní el. prúdom po niekoľkých (ca 5) sekundách uzatvorí.
Ľavý priestor od membrány ovládača 74 je spojený s priestorom pod škrtiacou klapkou, kde je podtlak. Jeho pôsobením sa premôže sila pružiny a prestaví sa tiahlo ovládača 77. Cez toto tiahlo a páku 67 sa tento pohyb O prenesie na príveru ktorá sa pootvorí a vznikne štrbina
- M 0,8 mm: ak termoventil ešte nie je uzatvorený
- V 2 mm: ak je už termoventil uzatvorený
Termoventil otvorený: Tiahlo 77 tlačí aj na regulačný ventil 84 ovládača, ktorý je čiastočne otvorený a umožňuje tak vstup "falošného" vzduchu z termoventilu. V tomto stave je podtlak v ľavom priestore od membrány obmedzený a tým je aj pohyb O tiahla 77 len čiastočný, spôsobujúci štrbinu prívery o veľkosti len M.
Termoventil uzatvorený: Prívod "falošného" vzduchu od termoventilu je zablokovaný, podtlak vľavo od membrány sa môže naplno uplatniť a pohyb O tiahla 77 je teraz úplný až sa aretačná skrutka 78 oprie o doraz čím sa prívera pootvorí až so štrbinou veľkosti V. K otváraniu prívery prispieva aj sila aerodynamického odporu pôsobiaca mimo stred uloženia prívery (táto je uložená excentricky).
Medzi plochou tiahla 77 a pákou 61 musí byť nastavená vôľa A = 0,5 až 1 mm.

Zníženie otáčok motora nastane po ľahkom zošliapnutí pedálu akcelerátora. Segment 50 sa pritom natočí a súčasne sa pritom zodvihne skrutka aretácie 52. Stupňovitá vačka sa tým uvoľní a pôsobením podtlakového ovládača sa natočí tak, že skrutka aretácie 52 sa pritom oprie o druhý najvyšší stupeň vačky 61. Škrtiaca klapka sa tým privrie a otáčky poklesnú. V tom čase sa už začne prejavovať vplyv zohriatia bimetalu ktorý teraz prostredníctvom páky a tiahla otvára vzduchovú príveru, čím sa zmes ďalej ochudobňuje.
Pokiaľ motor nedosiahne prevádzkovú teplotu, má vyššie pasívne odpory a k zabezpečeniu jeho stabilného behu naprázdno sa musia zvýšiť otáčky behu naprázdno. To je zabezpečené posledným stupňom vačky 61. Pri tejto polohe škrtiacej klapky je vzduchová prívera 12 celkom otvorená a zmes nie je obohacovaná.
Pri dosiahnutí prevádzkovej teploty sa stupňovitá vačka 61 už nedotýka skrutky aretácie 52, škrtiaca klapka je v polohe pre štandardný beh naprázdno a jej páka 51 sa opiera o skutku aretácie voľnobehu 49.

Na záver k popisu:
Komplikovanosť podsystému sýtiča karburátora Pierburg spočíva najmä v použití podtlakového ovládača s termoventilom, ktorého kontrola si vyžaduje generátor podtlaku s meračom hodnoty podtlaku. Gumené prívodné trubky ovládača s termoventilom majú obmedzenú životnosť, po čase zdegenerujú a nemusia dobre tesniť.
Zložitosť tohto sýtiča vedie k poznaniu, že tak komplikované úlohy prípravy benzínovej zmesi je žiadúce zveriť počítačom riadenému vstrekovaciemu systému auta, čo sa už dávno (asi od r. 1990) stalo štandardom.


Kontrola a nastavovanie - karburátor namontovaný 

Pre správnu funkciu sýtiča je nevyhnutný správne nastavený beh naprázdno (!) pri motore zohriatom na prevádzkovú teplotu.
Veko sýtiča musí byť namontované tak, aby zárezy na veku a telese pasovali.
V kľudovom stave pri studenom motore, po inicializácii sýtiča, musí byť prívera 12 uzatvorená bez medzery. Ak nie je, nastaví sa to zmenou polohy bimetalu.
Pri odobratom telese bimetalu 59 sa pri nastavovaní manipuluje s obnaženou páčkou pôsobenia bimetalu (PPB) v smere hodinových ručičiek (SHR).
Skúšky sa robia v poradí v akom sú uvedené v ďalšom texte.

Podtlakový ovládač 74
Skúška predpokladá tesné hadice a ich pripojenia.
Hadica prívodu od termoventilu k podtlakovému ovládači 74 sa pri ovládači sníme a otvor (horný) sa uzatvorí zátkou. Spodná hadica ovládača sa odpojí od telesa karburátora a pripojí sa k nej generátor podtlaku, ktorým sa vytvorí podtlak  20 ± 0,3 kPa.
Podtlak by nemal rýchlo klesať, po dobu prvých 2 minút by sa nemal meniť. Prípadná netesnosť sa musí odstrániť, resp. vymeniť ovládač za bezchybný

Termospínač 85 
- odobrať termoventil z karburátora
- zmerať odpor termoventilu, má byť 1,9 až 2,6 ohm, pri 20 až 30 st. C
- pri teplote 0 st. C a nižšej ventil musí byť pre vzduch priechodný
- po pripojení napätia, ventil sa musí zatvoriť do 1,5 až 5,5 s

Zrýchlený beh naprázdno
Predpokladá sa správne nastavený beh naprázdno, motor zohriaty na prevádzkovú teplotu a pripojený otáčkomer.
Skrutka aretácie 52 sa postaví na druhý najvyšší stupeň stupňovitej vačky.
Motor sa spustí bez dotyku na pedál akcelerátora.
Otáčky motora musia byť v rozmedzí 2200 až 2400 otáčok za minútu, nastavuje sa to skrutkou aretácie 52.

Vôľa A
Pri odobratom telese bimetalu 59 inicializovať  polohu škrtiacej klapky 1. stupňa - skrutka aretácie 52 sa musí opierať sa o najvyšší stupeň stupňovitej vačky.
Kontrolovať vôľu A medzi plochou tiahla 77 a páčkou 67, ktorá musí byť 0,5 až 1 mm. Nastavuje sa prihnutím páčky.

Štrbina V
Pri odobratom telese bimetalu 59 inicializovať polohu škrtiacej klapky pre najvyšší stupeň stupňovitej vačky. 
Hadica prívodu od termoventilu k podtlakovému ovládači 74 sa pri ovládači sníme a otvor (horný) sa uzatvorí zátkou. Spodná hadica ovládača sa odpojí od telesa karburátora a pripojí sa k nej generátor podtlaku, ktorým sa vytvorí podtlak  20 ± 0,3 kPa. Tiahlo ovládača 77 sa tým premiestni až na doraz skrutky 78.
Páčka PPB sa ľahko tlačí v smere SHR a prekontroluje sa veľkosť štrbiny V prívery 12, ktorá musí byť 2,0 ± 0,2 mm. Nastavenie tejto hodnoty je možné skrutkou aretácie 78.


Kontrola a nastavovanie - karburátor vymontovaný

Štrbina M
Nastavenie predpokladá bezchybný podtlakový ovládač 74 a jeho prívody, správne nastavenú vôľu A, odobraté teleso bimetalu a inicializáciu polohy škrtiacej klapky pre najvyšší stupeň stupňovitej vačky.
K ovládaču sa pripojí generátor podtlaku rovnako ako pri nastavovaní štrbiny V. Hadica prívodu od termoventilu k podtlakovému ovládači 74 zostáva odobratá, do horného otvoru sa teraz namiesto zátky pripojí merač podtlaku.
Páčka PPB sa ľahko tlačí v smere SHR a zafixuje sa (gumičkou) v polohe, v ktorej merač ukazuje podtlak 11,0 ± 0,3 kPa. V tomto stave sa prekontroluje veľkosť štrbiny M prívery 12, ktorá musí byť 0,8 ± 0,2 mm. Nastavenie tejto hodnoty je možné manipuláciou s viečkom ovládača 74. V nastavenej polohe sa viečko zafixuje nanesením farby na závit.

Poznámka: nastavovanie štrbiny M sa robí len pri výmene podtlakového ovládača 74 alebo pri poškodení poistenia polohy (farbou)  závitu nastavovacieho prvku ovládača (viečko). Pri opravách svojpomocou je málo pravdepodobné, že by bol k dispozícii generátor podtlaku a merač podtlaku podľa popisu vyššie. Takéto nastavovanie je asi naozaj mimo reálnych možností svojpomoci a je potom možné spoľahnúť sa len na  inštaláciu bezchybného a nastaveného podtlakového regulátora a bezchybného termospínača.

Nastavenie polohy stupňovitej vačky
Predpokladá správne nastavenie štrbiny V a M, teleso bimetalu odobraté.
Skrutka aretácie 52 sa nastaví na najvyšší stupeň stupňovitej vačky.
Hadica prívodu od termoventilu k podtlakovému ovládači 74 sa pri ovládači sníme a otvor (horný) sa uzatvorí zátkou. Spodná hadica ovládača sa odpojí od telesa karburátora a pripojí sa k nej generátor podtlaku, ktorým sa vytvorí podtlak 20 až 30 kPa.
Páčka PPB sa ľahko tlačí v smere SHR a manipuláciou s ovládaním od pedálu plynu sa škrtiaca klapka 1. stupňa otvorí a zatvorí. Skrutka aretácie 52 musí dosadať na druhý najvyšší stupeň stupňovitej vačky vo vzdialenosti 0,0 až 1,0 mm od zubu prechodu na nižší stupeň vačky. Táto vzdialenosť sa podľa potreby nastaví ohnutím páky 2, ako ukazuje obr. 138 v knihe A&M.

Nastavenie škrticej klapky 1. stupňa
Skrutka aretácie 52 sa nastaví na najvyšší stupeň stupňovitej vačky. Zmeria sa štrbina u škrtiacej klapky, jej správna veľkosť je 0,9 až 1,1 mm. Prípadne sa predbežne nastaví skrutkou aretácie 52. 
Konečná kontrola a nastavenie sa vykonajú po namontovaní karburátora na motor podľa otáčok zrýchleného behu naprázdno.


Edícia: 02/2009


Literatúra: kniha Andrt - Malina "Údržba a opravy automobilů ŠKODA Favorit, Forman, Pick-up"


Formát prezentácie vhodný pre tlač.

Copyright © 2006, Miroslav Nesrsta senior.